Header

Lärdomar och slutsatser

Tillväxtverket har tagit fram rapporten Enklare vägar till kompetensförsörjning – strategier för långsiktighet och mångfald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
I rapporten lyfts projektet Till ett arbete via återvinning fram, eftersom projektet lyckas med både långsiktighet och skalbarhet. Dessa framgångsfaktorer lyfts i rapporten:

  • Projektet bedöms kunna bära sig själv finansiellt på lång sikt.
  • Uppskalning kan ske relativt sömlöst genom att fler arbetsgivare på eget initiativ ansluter sig till det nationella systemet.
  • Anpassning har skett till ordinarie strukturer och vi har använd ordinarie arbetsmarknadspolitiska strukturer, i detta fall lokala jobbspår, för att kompetensförsörja avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp.
  • Till ett jobb via återvinning lämpar sig väl för nationell drift, eftersom det syftar till att utveckla ett nationellt system för validering som Sobonas medlemmar över hela landet kan ansluta sig till.

IFAU

Renovas arbete med lokala jobbspår har även varit med i en rapport från IFAU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten visar att intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända.

Dessutom dras slutsatsen att kostnaden för den insats som studerats är jämförelsevis låg. Man konstaterar också att det inte finns några praktiska hinder för att skala upp insatsen nationellt. Tid, resurser och förankring hos ledningen är avgörande för att lyckas.

En slutsats som kan dras efter två omgångar på Renovas jobbspår är att samverkan krävs för att koordinera insatserna i exempelvis ett lokalt jobbspår. På motsvarande vis synliggör valideringsprocessen vinsten med att samverka på en arbetsplats för att synliggöra lärande som sker på arbetsplatsen.

En tidig insikt var att nationella yrkesprofiler saknas och att validering av kunskaper är viktigt för att sätta ett formellt värde på kunnande. Här spelar handledarrollen en betydelsefull roll som ambassadör för det arbetsplatsförlagda lärandet.

En övergripande slutsats är att ”Sobona-modellen” för en mer inkluderande kompetensförsörjning kan spridas och implementeras nationellt, även inom fler yrkesområden.

Sidfot