Valideringskonferensen 2021

Tema: Kompetensutveckling och omställning i en snabbt föränderlig värld

Valideringskonferensen 2021

Med ökad kunskap om hur ni utvecklar och kvalitetssäkrar er kompetensförsörjning kan ni fortsätta skapa hållbar affärsnytta. Under konferensen lyfts olika perspektiv utifrån individ- och arbetsgivarperspektiv på livslångt lärande samt kompetensutveckling och omställning.

Konferensen vänder sig till dig som vill veta mer om vad validering innebär och varför arbetsmarknadens parter ser det som en viktig nyckel för framtidens arbetsmarknad. Du får även ta del av vad den senaste forskningen säger.

Valideringskonferensens innehåll

Valideringskonferensen speglar inkluderande kompetensförsörjning utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv. Samhällsutvecklingen och effekterna av covid-19 visar än mer på betydelsen av validering.

Under dagen diskuterar vi perspektiv kring kompetensbegreppet, erfarenheter och kunskaper samt konkreta exempel och verktyg som rustar er i en förändrad värld.

Moderator: Willy Silberstein

Validering kommer vara viktigt för de som redan befinner sig på arbetsmarknaden. För det är ett smidigt sätt att hantera omställningen när det handlar om sådant som inte passar in per automatik.

Roger Mörtvik
statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

Några av årets talare

 • Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

  Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

 • Eva Wikström, vd Omställningsfonden

  Förebyggande insatser inom omställning öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

 • Katarina Borcic, Talent Management Volvo Cars

  Nya perspektiv på kompetensbegreppet utifrån ett arbetsgivarperspektiv

 • Kristian Seth, analyschef Tillväxtverket

  Kompetensförsörjning i en föränderlig tid – hur kommer Sverige stärkt ur krisen?

 • Thomas Nylund, senior strateg, rådgivare VafabMiljö och extern kvalitetssäkrare för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning

  Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

 • Ulrika Andersson, enhetschef arbetsmarknadsenheten Västerås stad

  Validering skapar ett gemensamt språk för Västerås stad

 • Ulrika Vikman, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU

  Arbetsmarknadsinsatser med ett arbetsgivarperspektiv – vad säger forskningen?

 • Kristina Persdotter, statssekreterare på Utbildningsdepartementet

  Aktuella utbildningsfrågor

Program Valideringskonferensen 2021

10.00–10.10 Inledning

Per Nordenstam, vd Sobona
Willy Silberstein, moderator

10.10–11.10 Block 1 – Samhällsperspektiv
10.10–10.30 Kompetensförsörjning i en föränderlig tid – hur kommer Sverige stärkt ur krisen?

Kristian Seth, analyschef Tillväxtverket Länk till annan webbplats.


Analysenheten på Tillväxtverket tar fram statistik, prognoser och andra kunskapsunderlag utifrån myndighetens uppdrag att främja hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i Sverige.


Under krisen har stödet för korttidsarbete och andra åtgärder för att stötta näringslivet varit i fokus. Men perspektivet omställning och hur Sverige kommer stärkt ur krisen växer alltmer och kompetensförsörjningen är då en avgörande aspekt.

10.30–10.50 Branschvalideringens betydelse för kompetensförsörjningen

Christer Bergqvist, enhetschef Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats.


Helén Björnsdotter, projektledare BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Länk till annan webbplats.


Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att stödja, följa och informera kring utvecklingen inom valideringsområdet. Branschvalidering utgår ifrån branschens och arbetsgivarnas definierade behov och förankras nationellt av branschen och

arbetsmarknadens parter.


Ta del av myndighetens perspektiv på branschvalidering, betydelsenav yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer i SeQF och lärdomar från BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan).

10.50–11.10 Arbetsmarknadsinsatser med ett arbetsgivarperspektiv – vad säger forskningen?

Ulrika Vikman, forskare vid Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering IFAU Länk till annan webbplats.


Vilken roll kan arbetsgivare ha för arbetslösa? Rapporter från bland annat IFAU visar på positiva effekter av arbetsmarknadsinsatser där arbetsgivare tidigt involverats i planeringen. Ulrika lyfter även annan forskning som pekar i samma riktning.

11.10–11.20 Paus
11.20–12.10 Block 2 – Nya sätt att se på kompetens och kompetensförsörjning
11.20–11.40 Inkludering, allyship och omedvetna preferenser

Marie Fall, Director of People, Culture & Diversity på Axel Arigato Länk till annan webbplats.


Marie har tidigare drivit mångfald- och inkluderingsfrågor på Västtrafik som ägs av Västragötalandsregionen och även arbetat på styrelsenivå på Diversity Charter Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Mångfald och inkludering bygger starka team, driver innovation och bidrar till långsiktig kompetensförsörjning.


Marie driver även ”Inkluderingspodden med Marie Fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” som fokuserar på nycklarna bakom jämlika organisationer drivna av ett inkluderande ledarskap.

11.40–12.00 Nya perspektiv på kompetensbegreppet utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Anders Johanson, planeringsledare Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Länk till annan webbplats.
Sofia Westergaard, HR-specialist Renova Länk till annan webbplats.
Katarina Borcic, Talent Management Volvo Cars Länk till annan webbplats.

I Västsverige möter både det kommunala bolaget Renova och Volvo Cars utmaningarna inom kompetensförsörjning bland annat genom samverkan med Göteborgs stad.

Kompetensomställning och kompetens för framtiden är viktiga frågor för både för staden och företagen i regionen. Företagen för nära dialoger för att säkra investeringar i utbildning med strategiskt viktiga inriktningar som ska kunna säkra tillväxt inom framför allt fordonsindustrin.

Dialogerna omfattar också att utveckla flexibla utbildningsformer för yrkesverksamma, skapa intresse och förutsättningar för kontinuerligt lärande på arbetsplatsen, öka intresset för teknik bland ungdomar och särskilt tjejer och bereda för framtida paradigmskiften och omställningar.

12.00–12.10 Vad är kompetens egentligen? Så får vi utbildning och arbetsliv att prata samma språk

Anna Karin Jendert, vd Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

Arbetsgivare har svårt att hitta kompetensen de söker, samtidigt ökar antalet arbetssökande. Nationella yrkesprofiler skapar ett gemensamt språk om och med överföringsbara kompetenser. De förenklar samverkan och planering på olika nivåer samt tydliggör lärandet i insatser kring kompetensutveckling och omställning.

OCN-metodens verktyg ger ett kvalitetssäkrat erkännande av lärande, oavsett var, hur eller när en individ har lärt sig.

12.10–13.00 Lunch
13.00–14.00 Block 3 – Kompetensförsörjning och omställning utifrån nationellt, regionalt och lokalt perspektiv
13.00–13.20 Förebyggande insatser inom omställning öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Eva Wikström, vd Omställningsfonden Länk till annan webbplats.
Johan Frisö, verksamhetsansvarig KFS Trygghetsfond Länk till annan webbplats.

Att satsa på kompetensutvecklande insatser för att medarbetarna ska fortsatt vara anställningsbara är viktigare än någonsin. Men hur kan omställningsaktörerna stödja detta och hur kan validering vara ett verktyg i detta?

13.20–13.30 Hållbar kompetensförsörjning genom regional samverkan

Anna Wahlgren projektledare validering/kompetensförsörjning Region Västmanland Länk till annan webbplats.
Charlotta Larsson, projektledare kompetensförsörjning Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Region Västmanland samordnar det regionala utvecklingsarbetet inom utbildning, kompetens, arbetsmarknad och validering med länets kommuner, myndigheter och andra aktörer.

Effektiva strukturer för validering främjar den långsiktiga kompetensförsörjningen. Regionerna spelar en betydelsefull roll i arbetsmarknadsfrågor.

Genom validering ökar möjligheterna att ta vara på den kompetensreserv som finns i länet, det vill säga kompetens som anställda och arbetssökande redan har men som i dagsläget inte är synliggjord och erkänd.

Region Västmanland har påbörjat ett utvecklingsarbete med att samverka med berörda aktörer kring validering. Detta för att starta byggandet av en regional struktur för validering i Västmanland.

13.30–13.50 Validering skapar ett gemensamt språk för Västerås stad

Ulrika Andersson, enhetschef arbetsmarknadsenheten Västerås stad Länk till annan webbplats.
Stefan Kallin, teamledare Västerås stad Länk till annan webbplats.

I Västerås har man arbetat både strategiskt och operativt med valideringsbegreppet och här lyfts lärdomar och erfarenheter.

Genom OCN-metoden har Västerås stad dessutom skapat ett gemensamt språk där arbetsgivarnas behov och individens kompetens möts på ett enklare sätt.

13.50–14.00 Samarbete, validering och återbruk 2.0 i fokus på VafabMiljö

Thomas Nylund, senior strateg, rådgivare VafabMiljö Länk till annan webbplats. och extern kvalitetssäkrare för branschvalidering inom avfallshantering och återvinning

Samhällsbilden inom avfallshantering och återvinning har förändrats de senaste 30 åren. Miljö och återvinning är numera ett hett ämne, men branschen behöver bli mer attraktiv för att locka nya medarbetare till sig.

Samarbete, insteg och validering har identifierats som några av de viktigaste nycklarna för att lyckas med en mer inkluderande kompetensförsörjning.

14.00–14.10 Paus
14.10–15.10 Block 4 – Individperspektiv på lärande
14.10–14.30: Aktuella utbildningsfrågor

Kristina Persdotter, Statssekreterare på Utbildningsdepartementet

14.30–14.50: Lärlingsutbildningar utifrån nationella yrkesprofiler

Jörgen Bergvall, metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.
Lotta Naglitsch, Lärlingsutvecklarna i Sverige AB/Validering väst Länk till annan webbplats.

Politiken vill se mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. Ett svar på detta är lärlingsutbildningar där det handlar om att lära sig jobbet på jobbet.

De nationella yrkesprofilerna visar överskådligt vad individer ska kunna i yrket. Genom yrkespaket inom vuxenutbildningen öppnats möjligheter för utbildningssidan upp för att skräddarsy en lärlingsutbildning utifrån en yrkesprofil. På så sätt kan individen få både ett yrkesbevis och ett betyg från Komvux, vilket främjar det livslånga lärandet.

14.50–15.10 Valideringens betydelse för individen och arbetsplatsen

Lars Fischer, gruppchef/ombudsman arbetsplats- och avtals- enheten Kommunal Länk till annan webbplats.
Joakim Guttman, central ombudsman Svenska Transportarbetareförbundet Länk till annan webbplats.

Med validering synliggörs lärande på arbetsplatsen, matchningen på arbetsmarknaden förbättras och det blir lättare att kompetensutveckla. Detta gynnar både arbetstagare och arbetsgivare och skapar en mer inkluderande kompetensförsörjning.

15.10–15.20 Avslutning och sammanfattning

Per Nordenstam, vd Sobona

Willy Silberstein, moderator

Praktisk information

Datum

9 november 2021

Tid

10.00–15.20

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Konferensen arrangeras av

Artiklar och filmer från Valideringskonferensen 2020

Sobona bjöd, tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Gästrike Återvinnare, Kommunal och Renova in till en digital valideringskonferens. Under dagen lyftes möjligheter till breddad rekrytering utifrån samhällsperspektiv, samverkan och konkreta exempel. Mycket av lärandet sker på arbetsplatsen. Genom tydliga nationella yrkesprofiler och verktyg underlättas både introduktion och språkutveckling.