Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp 2021

Den 26 augusti bjuder vi in till en digital konferens kring Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp.

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vatten och avlopp.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den ger dig inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom vatten och avlopp
Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Moderator: Willy Silberstein

Gå med i projektet: Yrkesprofilering och validering inom vatten och avlopp pågår nu och fler bolag är välkomna att delta.

Med validering har vi en möjlighet att systematiskt synliggöra de kunskaper som vi behöver i branschen.

Mats Rostö
vd Nacka vatten och avfall och branschrådsordförande i Sobonas branschråd Vatten och Miljö

Några av årets talare

 • Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

  Framtidsspaning: Kompetensförsörjning inom VA

 • Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare Vakin

  Vakin ser stora värden med validering

 • Walter Jonsson, underhållschef Vakin

  Vakin ser stora värden med validering

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Så här kommer du igång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

 • Helén Björnsdotter, projektledare ESF-projektet BOSS Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan

  Perspektiv på branschvalidering

 • Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten

  Vilka utmaningar och lösningar finns lokalt och regionalt?

Program

09.30–09.40: Inledning

Förmiddagen ramas in och en kort bakgrund ges till det arbete som under flera år genomförts för att nu erbjuda yrkesprofilering och validering som verktyg, både i den strategiska kompetensförsörjningen och som praktiska verktyg.

Per Nordenstam, vd Sobona

Willy Silberstein, moderator

09.40–10.00: Framtidsspaning: kompetensförsörjning inom vatten och avlopp

Vatten- och avloppsbranschen står inför den största strukturomvandlingen sedan 50-talet och kompetensbehovet är stort och växer för varje dag.

Genom validering skapas ytterligare en väg in i denna cirkulära framtidsbransch. Pär ger sin bild av vatten- och avloppsbranschens behov och möjligheter utifrån ett nationellt perspektiv.

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Vilka utmaningar och lösningar finns lokalt och regionalt?

Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten Länk till annan webbplats., belyser de lokala utmaningarna samt berättar om uppstarten av regionala kompetensråd. En av tre piloter i landet som syftar till regional kraftsamling kring kompetensförsörjning.

10.00–10.20: Vakin ser stora värden med validering

Vakin har varit engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning sen starten 2015. De har även varit med i utvecklingen av de nationella yrkesprofilerna inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Åtta medarbetare är utbildade bedömare och nästa steg är att börja validera medarbetares kunskaper och kompetenser.

Fredrik Sörvåg, kompetensutvecklare Vakin Länk till annan webbplats.

Walter Jonsson, underhållschef Vakin Länk till annan webbplats.

10.20–10.30: Paus
10.30–10.50: Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen.

Yrkesprofiler ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Branschvalideringsmodellen för vatten och avlopp innehåller dessa fyra yrkesprofiler:

1. Tekniker ledningsnät

2. Drifttekniker vattenverk
3. Drifttekniker reningsverk
4. Mätartekniker

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

10.50–11.10: Perspektiv på branschvalidering

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Länk till annan webbplats. driver projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) som finansieras av Europeiska socialfonden. Syftet är att öka nyttan och användningen av branschvalidering för arbetsgivare och individer.

Helén delar med sig av lärdomar från BOSS och betydelsen av yrkesbevis/nivåplacerade kvalifikationer.

Helén Björnsdotter, projektledare BOSS (Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan) Länk till annan webbplats.

11.10–11.30: Så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

11.30–11.50: Implementering och nästa steg

Sobona, Nordiskt Valideringsforum och VafabMiljö har tillsammans utvecklat en praktisk modell med fyra delområden som hjälper företag att komma i gång.

Förslagsvis börjar man bygga del för del. Efter planering följer validering. Det är klokt att göra en kompetenskartläggning och individuella planera för medarbetarna.

Sen börjar man jobba praktiskt med handledning, kvalitetssäkring och dokumentation av läranderesultaten. Intyg utfärdas och revidering görs löpande.

Conny Larsson, projektledare Sobona

Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare VafabMiljö Länk till annan webbplats. samt extern kvalitetssäkrare för branschvalidering

11.50–12.00: Avslutande reflektioner och insikter

Per Nordenstam, vd Sobona

Willy Silberstein, moderator

Praktisk information

Datum

26 augusti 2021

Tid

Kl. 09.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Konferensen arrangeras av

Digital konferens om yrkesprofiler och validering inom återvinning, avfall och VA 2020

Under konferensen berättade vi om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång.