Yrkesprofilering och validering inom energibranschen 2021

Den 25 augusti bjuder vi in till en digital konferens kring Sobonas arbete med yrkesprofilering och validering inom energibranschen.

För att säkra kompetensförsörjningen och göra den hållbar behöver arbetet kopplas både till affärsnytta och samhällsnytta. Tillsammans skapar vi en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom energibranschen.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering. Den ger dig inspiration och verktyg för att utveckla en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Startklart för företag inom energibranschen
Nu har Sobona, medlemsföretag och branschrepresentanter tillsammans tagit fram verktyg för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen.

Genom nationella yrkesprofiler och validering kan medarbetarnas kompetens kartläggas, samtidigt som företagets kompetensbehov identifieras.

Moderator: Willy Silberstein

Gå med i projektet: Yrkesprofilering och validering inom energibranschen pågår nu och fler bolag är välkomna att delta.

Språket må vara nyckeln in, men det finns fler dörrar i korridoren. Med breddad rekrytering når vi fler.

Linn Wallo
HR-strateg Luleå Energi

Några av årets talare

 • Christian Schwartz, vd Mölndal Energi och branschrådsordförande energi

  Nya rekryteringsvägar är en kompetensförsörjningsfråga för branschen

 • Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige

  Ett branschperspektiv på inkluderande och innovativ kompetensförsörjning

 • Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum

  Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?

 • Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi

  Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

 • Kent Eneris, vd Lunet

  Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

 • Ivan Cvitic, samordnare snabbspår Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Program

09.30–09.40: Inledning

Förmiddagen ramas in och en kort bakgrund ges till det arbete som under flera år genomförts för att nu erbjuda yrkesprofilering och validering som verktyg, både i den strategiska kompetensförsörjningen och som praktiska verktyg.

Per Nordenstam, vd Sobona


Willy Silberstein, moderator

09.40–10.00: Nya rekryteringsvägar är en kompetensförsörjningsfråga för branschen

Varför är det viktigt för energibranschen att satsa på alternativa rekryteringsvägar?

Det är en kompetensförsörjningsfråga för hela energibranschen. Vi måste ta vara på den kompetens som finns i samhället och praktikplatser är ett av många exempel på sätt att jobba med inkludering.

Som kommunägda energibolag har vi en viktig roll för ett hållbart samhälle, vilket inkluderar ett socialt ansvar så som att öppna upp och skapa möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi Länk till annan webbplats. och branschrådsordförande energi

10.00–10.20: Ett branschperspektiv på inkluderande och innovativ kompetensförsörjning

Branschföreningen Energiföretagen Sverige ser mycket positivt på samverkan kring kompetensförsörjning generellt. Och för att specifika insatser ska vara framgångsrika är det ofta nödvändigt att samarbeta för att få ett bra utfall.

Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats.

10.20–10.40: Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de användas?
 • Nationella yrkesprofiler är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. Yrkesprofiler ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

  Dessa fem yrkesprofiler har utvecklats och även kompletterats med en instegsprofil:


 • Kundservicemedarbetare
 • Distributionselektriker – belysning och stolparbete
 • Distributionselektriker – fördjupning
 • Drifttekniker – elnät
 • Beredare

  Under 2021 sker en yrkesprofileringsprocess inom bredband och stadsnät för att komplettera de framtagna yrkesprofilerna och bredda till verksamheter som ligger utanför.

  Under 2022 kommer en yrkesprofileringsprocess ske för två nya yrkesroller samt framtagande av bedömningsplan och komplettering av yrkesprofilerna nätplanerare/projektör samt projektledare.

  Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.
10.40–10.50: Paus
10.50–11.10: Yrkesprofiler och validering jackar i kompetensförsörjningskedjan på Luleå Energi

Luleå Energi har en strategisk kompetensförsörjningsplan som sträcker sig några år fram i tiden. I den finns konkreta aktiviteter och mål för att säkra kompetens nu och i framtiden. Luleå Energi var ett av referensbolagen när de nationella yrkesprofilerna utvecklades 2018.

Lunet är en av initiativtagarna till en yrkesprofileringsprocess inom bredband och stadsnät. Yrkesprofilerna kan bidra till att skapa mer attraktivitet, för både branschen och yrkena.

Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi Länk till annan webbplats.


Kent Eneris, vd Lunet Länk till annan webbplats.

11.10–11.30: Arbetsförmedlingen – snabbspår för energiingenjörer

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter inom energisektorn samarbetar sedan några år kring frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Ivan kommer vidare berätta om satsningen med två nya snabbspårsutbildningar inom elkraft- och energiteknik.

Ivan Cvitic, samordnare snabbspår Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

11.30–11.50: Så här kommer du i gång och använder validering som verktyg utifrån verksamhetens behov

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och kompetenser som en individ besitter, oberoende hur de har förvärvats.

Man behöver utgå från yrkesprofiler för att kunna validera. I yrkesprofilerna finns moduler med läranderesultat och bedömningskriterier som tydliggör vad individen behöver kunna.

Henrietta Finnborg Bengtson, utvecklare Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats.

11.50–12.00: Avslutande reflektioner och insikter kring implementering av validering

Thomas Nylund, senior strateg VafabMiljö Länk till annan webbplats.


Per Nordenstam, vd Sobona

Praktisk information

Datum

25 augusti 2021

Tid

Kl. 9.30–12.00

Konferensen är

kostnadsfri

Moderator

Willy Silberstein

Konferensen arrangeras av

Digital konferens om yrkesprofiler och validering inom energibranschen 2020

Under konferensen berättade vi om de framtagna yrkesprofilerna som ligger som grund för validering och hur du gör för att komma igång.