Implementeringsmodellen
Här kan du läsa mer om branschvalidering kan implementeras i din verksamhet

Nu finns utmärkta verktyg framme i form av yrkesprofiler, kompetensmoduler, bedömningskriterier, IT-stöd. Startklart! Men hur kommer man i gång praktiskt? Hur gör vi verkstad av det här?

Det finns fyra viktiga steg. Vi har kallat dem:
1. Beslut
2. Styrning
3. Validering
4. Revidering

1.Beslut

Handlar om förankring och beslut i högsta ledningen om att arbeta med branschvalideringsmodellen som verktyg för att kvalitetssäkra sin kompetensförsörjning. Det handlar om att skapa insikt om vad det handlar om. Ett medvetet och aktivt beslut i den högsta ledningen är av allra största vikt. Det är också viktigt att förankra detta på den fackliga sidan. Beslutet som tas behöver också återspeglas i de styrande dokument man har t ex policy och riktlinjer för kompetensutvecklingsarbetet. HR har en väldigt viktigt roll i detta.

2.Styrning

Det handlar om information och förankring i verksamheten. Att grunda för och styra in branschvalideringen på bästa sätt i organisationen. Att förankra hos berörda chefer och arbetsledare. Att utse och utbilda handledare, bedömare och kvalitetssäkrare. Att avgränsa och planera i vilken omfattning man startar upp. T. ex vilka komptensmoduler och yrkesprofiler som är lämpliga t börja med. Vilken del av organisationen/verksamheten.

3. Validering

Sedan kommer vi till själva genomförandet. Att göra en kompetenskartläggning-/-bedömning av befintlig kompetens hos utvalda medarbetare. Att ta fram en kompetensutvecklingsplan på lämplig nivå och omfattning. Genomföra den praktiska handledning och bedömningen. Bedöma och kvalitetssäkra resultat. Dokumentera. Utfärda kompetensintyg/yrkesbevis.

4. Revidering

Viktigt att utvärdera arbetet och resultatet. Det här är ju ett rullande arbete med kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen. Vad har vi uppnått. Vad har gått bra? Vad behöver förbättras/utvecklas? Ett årshjul som rullar med revidering och uppdatering av kompetensutvecklingsplaner m m.

Kontakta mig gärna vid frågor

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Upptäck Enklare väg