Kollektivavtalsarbetet och avtalsrörelsen 2020 

Under 2020 löper de flesta avtal på arbetsmarknaden ut och en omfattande avtalsrörelse väntar. För Sobona blir den extra intressant då vi inom flertalet branscher efter sammanslagningen av KFS och Pacta har fler än ett kollektivavtal inom samma typ av verksamhet. Men även under innevarande år sker en hel del på avtalsfronten. Förhandlingschefen John Nilsson ger nedan en översiktsbild över detta arbete. Om det är något ni på ert företag särskilt undrar över gällande det fortsatta avtalsarbetet eller önskar komma med inspel och synpunkter om önskvärda villkor eller förändringar i avtalen är ni välkomna att höra av er till era respektive branschansvariga förhandlare.

Nytt förhandlingsordningsavtal

När det gäller avtalsarbetet inför avtal 2020 har förberedelser påbörjats inom respektive bransch och förhandlingar om nytt förhandlingsordningsavtal pågår för att lägga grunden för de avtal Sobona ska teckna framöver. Sobona har idag tre stycken förhandlingsordningsavtal från tidigare KFS respektive Pacta. Nu pågår förhandlingar för att sammanföra dessa avtal till ett för samtliga Sobonas medlemmar. För er som medlem är detta helt odramatiskt och det kommer inte att innebära några skillnader innehållsmässigt för lokala parter. Målet är att förhandlingsordningsavtalet ska finnas på plats under hösten så att vi kan påbörja förhandlingar om nya avtal inom Sobona utifrån detta.

Tecknande av avtal under våren 2019

Vi har under våren tecknat flera nya avtal och överenskommelser. Avtalen gäller deltidsbrandmän med Brf, Kommunal och Visionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Vårdförbundets medlemmarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi har även haft pågående förhandlingar om ett helt nytt avtal för att reglera villkoren i samband med ”extraordinära händelser”. Upprinnelsen till förhandlingarna är förra sommarens bränder som krävde extra resurser utöver det vanliga, men tanken är att det nya avtalet ska kunna tillämpas även inom annan verksamhet om något extraordinärt inträffar.

28/6 2019: Nationellt avtal för krissituationer klartlänk till annan webbplats

Pensions- och omställnings-/trygghetsområdena

På pensions- och omställnings/trygghetsområdena ligger vi i startgroparna för att påbörja förhandlingar. Bakgrunden är dels att vi på sikt ska ha ett kollektivavtal inom Sobonas avtalsstruktur. Även omvärldsförändringar i form av bland annat höjda pensionsåldrar och januariöverenskommelsens föreslagna ändringar av LAS leder till behov av förändringar i avtalen. Sobona återkommer efter sommaren med mer information i dessa delar.

Förberedelser inför förhandlingar om lön- och villkorsavtalen

När det gäller lön- och villkorsavtalen pågår förberedelse inför förhandlingarna inom respektive bransch. I branscherna Hälso- och sjukvård, Räddningstjänst och Trafik finns idag bara ett avtal varför arbetet inför nästa avtalsrörelse kan bedrivas på samma sätt som tidigare. Inom övriga nio branscher finns två eller fler avtal varför ett särskilt analys- och förberedelsearbete behöver göras för att komma fram till vilka villkor som vi vill se i ett nytt avtal för Sobonas medlemmar inom respektive bransch. Arbetet är påbörjat genom att de nu gällande avtalens villkor jämförs med varandra och värderas av förhandlare och branschråd. I förekommande fall görs också jämförelser med konkurrerande avtal på övriga arbetsmarknaden. Detta arbete intensifieras nu och ska vara avslutat inom respektive bransch till början av oktober så att beslut kan fattas och förhandlingar kan påbörjas när vi närmar oss årsskiftet.

Första avtalsrådet i Sobona

I samband med Sobonadagarna i Norrköping den 14-15 maj genomfördes det första avtalsrådet i Sobona där ordförandena i de 12 branscherna diskuterade övergripande avtalsfrågor och gav Sobona grönt ljus att fortsätta enligt den beskrivna planen.

John Nilsson
Förhandlingschef