Sobonas kollektivavtal

Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av fd KFS och av fd Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av fd Pacta är även SKR avtalsbärande part. Sobona tecknar även branschöverenskommelser, (BÖK).

KFS branschavtal

KFS branschavtal gäller fram till 2021-12-31. Sobonas medlemsföretag kommer per 2022-01-01 att tillämpa HÖK/AB eller BÖK.

Huvudöverenskommelser (HÖK) - Sobona och SKR

Huvudöverenskommelserna, HÖK, tecknas med följande organisationer:

  • HÖK Svenska Kommunalarbetarförbundet
  • HÖK med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet)
  • HÖK med Sveriges Läkarförbund
  • HÖK med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
  • HÖK T med Akademikeralliansen
  • HÖK med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

I varje HÖK finns förhandlingsprototokoll med respektive facklig motpart med bilagor i form av framför allt tillämpligt löneavtal och Allmänna bestämmelser (AB), i vilken de allmänna anställningsvillkoren regleras. Till AB finns ett antal bilagor, som reglerar exempelvis särskilda anställningsvillkor för vissa typer av verksamheter.

I HÖK finns även bilagor i form av protokollsanteckningar till löneavtal och till AB och Centrala parters syns på en väl fungerande lönesättning.

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (öla) - Sobona

Sobona är också avtalsbärande part på de kollektivavtal som fd Pacta har träffat med ytterligare tre LO-förbund, Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor, ÖLA. ÖLA gäller fram till 2021-12-31 och upphör att gälla efter detta datum.

ÖLA tecknas med:

  • Seko
  • Transportarbetarförbundet
  • Fastighetsanställdas förbund

Allmänna bestämmelser (AB) MED BILAGOR

Allmänna bestämmelser (AB) 20 gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Sveriges Läkarförbund och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Ändringarna i AB gäller från och med 2020-11-01 om inte annat anges. Avtalet löper under perioden 2020-11-01 till 2024-03-31.

AkademikerAlliansen samt OFR Hälso- och sjukvård tillämpas AB17 samt bilagor i dess lydelse 2020-05-01 tills annat anges.

Branschöverenskommelser (BÖK)

Sobona har tecknat sex stycken Branschöverenskommelser, BÖK. BÖK börjar att gälla 2022-01-01 för Sobonamedlemmar i sex av Sobonas branscher, som idag går på fd KFS branschavtal eller på fd Pacta avtal. För medlemmar som gått med i Sobona från och med 2021-01-01 och senare tillämpas BÖK från och med inträdesdatum.

Övriga avtal

Medlem? Logga in för att ta del av de kollektivavtal som gäller för just er.

Saknar du användarkonto?
Kontakta oss så hjälper vi dig.