Ämnesområden i Arbetsgivarguiden

Via Sobonas Arbetsgivarguide hjälper vi våra medlemmar att hitta rätt svar på sina frågor utifrån sitt medlemskap och sina kollektivavtal. 

Sobona erbjuder ett avancerat och kompetent arbetsgivarstöd och strävar alltid efter att erbjuda våra medlemmar bästa möjliga arbetsgivarservice.

Vi ger kvalificerad rådgivning och en samlad bedömning i varje enskilt fall, utifrån det underlag som finns sammanställt hos er som arbetsgivare. Allt med stöd av gällande lagar och kollektivavtal samt rättspraxis.

 • Anställa
 • Anställningsformer
 • Anställnings ingående
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Diskriminering vid rekrytering
 • Registerkontroll av person som ska arbeta med barn
 • Referenstagning
 • Den anställdes arbetsskyldighet
 • Vissa anställningsvillkor för inhyrd arbetskraft
 • Anställning utomlands och utstationering av utländsk arbetskraft i Sverige
 • Avsluta anställning
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Avslutande av tidsbegränsad anställning
 • Uppsägningsbesked
 • Misskötsamhet
 • Diskrimineringsgrunder och diskrimineringsformer
 • Bevisning
 • Diskrimineringsförbudets omfattning
 • Förbud mot repressalier
 • Diskriminering vid rekrytering
 • Aktiva åtgärder
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Påföljder
 • Lönekartläggning
 • Ledighet
 • Semester
 • Byte av semestertillägg mot extra lediga dagar
 • Föräldraledighet
 • Enskild angelägenhet
 • Studieledighet
 • Ledighet för näringsverksamhet
 • Ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
 • Förhandlingar
 • Medbestämmandeformer
 • Tolkningsföreträde
 • Den svenska arbetsmarknadsmodellen
 • Facklig förtroendeman
 • Om lön och ersättningar
 • Beräkning av lön
 • Beräkning av sjuklön
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Ersättning för förskjuten arbetstid
 • Ersättning för övertidsarbete
 • Ersättning vid jour
 • Ersättning vid beredskap
 • Ersättning vid resor
 • Ersättning under utbildning
 • Löneöversyn
 • Lönekartläggning
 • Arbetstid
 • Ordinarie arbetstid
 • Nattarbete
 • Jour och beredskap
 • Sommararbetstid
 • Beräkning av arbetstid vid övergång till vintertid/sommartid
 • Förändring av arbetstid och schema
 • Övertid och mertid
 • Nödfallsövertid
 • Anteckningar om övertid och mertid
 • Flexibel arbetstid
 • Viloregler
 • Nationaldagen 6 juni
 • Arbetstidsförkortning
 • Arbetsmiljörätt
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Aktörer inom arbetsmiljöområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Frågor som ofta uppkommer för dig som arbetsgivare
 • Vem har rätt till sjuklön?
 • Semesterintjänande vid sjukdom
 • Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
 • Rehabilitering
 • Sjukperioden dag 1-15
 • Sjukperioden från dag 15
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Försäkringskassans rehabiliteringskedja
 • Försäkringar och tjänstepension
 • Tjänstepensionsplan KAP-KL/AKAP-KL
 • Tjänstepension-PA-KFS 09
 • Dödsfall
 • Arbetsskada
 • Kollektivavtalad försäkring vid sjukdom
 • Tecknande av försäkringar
 • Upphandling av administratör
 • Omställning
 • Lönestatistik
 • Frågor och svar
  • Mina kollektivavtal